0 مخالف

فرض کنید F مجموعه‌ی متشکل از تنها دو عنصر 0 و 1 باشد. تحقیق کنید که F همراه با دو عمل زیر یک میدان است.

<p>فرض کنید <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" class="wrs_chemistry"><mi mathvariant="normal">F</mi></math> مجموعه&zwnj;ی متشکل از تنها دو عنصر 0 و 1 باشد. تحقیق کنید که <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>F</mi></math> همراه با دو عمل زیر یک میدان است.</p>

فرض کنید F مجموعه‌ی متشکل از تنها دو عنصر 0 و 1 باشد. اعمال جمع و ضرب را با جدول‌های زیر تعریف می‌کنیم

·01000101          +01001110

تحقیق کنید که F همراه با دو عمل زیر یک میدان است.

# ریاضیات # جبر # جبر خطی
پاسخ‌ها

عضو خنثی عمل جمع 0 و عضو خنثی عمل ضرب 1 است و وارون عدد 1 هم خودش است.

برقراری باقی خاصیت‌های یک میدان هم از روی جدول‌ها مشخص است!

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ