0 مخالف

فرض کنید F میدان اعداد مختلط باشد، آیا دو دستگاه معادلات خطی زیر هم‌ارزند؟

<p>فرض کنید <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>F</mi></math> میدان اعداد مختلط باشد، آیا دو دستگاه معادلات خطی زیر هم&zwnj;ارزند؟</p>

فرض کنید F میدان اعداد مختلط باشد، آیا دو دستگاه معادلات خطی زیر هم‌ارزند؟

اگر چنین است، هر معادله‌ی این دو دستگاه را به صورت ترکیبی خطی از معادلات دستگاه دیگر بیان کنید.

x1-x2=02x1+x2=03x1+x2=0x1+x2=0

# ریاضیات # جبر خطی
پاسخ‌ها

بله زیرا

x1-x2=3x1+x2-2x1+x22x1+x2=123x1+x2+12x1+x23x1+x2=432x1+x2+13x1-x2x1+x2=232x1+x2-13x1-x2

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ