0 مخالف

نشان دهید M=x+y2 | x,y، زیرمیدانی از است.

<p>نشان دهید <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>M</mi><mo>=</mo><mfenced open="{" close="}"><mrow><mi>x</mi><mo>+</mo><mi>y</mi><msqrt><mn>2</mn></msqrt><mo>&#160;</mo><mo>|</mo><mo>&#160;</mo><mi>x</mi><mo>,</mo><mi>y</mi><mo>&#8712;</mo><mi mathvariant="normal">&#8474;</mi></mrow></mfenced></math>، زیرمیدانی از <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi mathvariant="normal">&#8450;</mi></math> است.</p>

نشان دهید M=x+y2 | x,y، زیرمیدانی از است.

# جبر # جبر خطی
پاسخ‌ها

مجموعه‌ی M نسبت به دو عمل جمع و ضرب بسته است، زیرا

x1+y12+x2+y22=x1+x2+y1+y22Mx1+y12·x2+y22=x1x2+2y1y2+x1y2+y1x22M

چون M زیرمجموعه‌ای از اعداد مختلط است، اعمال جمع و ضرب در آن شرکت‌پذیر و جابجایی هستند.

عضو خنثی عمل جمع 0=0+02 است و وارون جمعی هر عضو، قرینه‌ی آن عضو است.

عضو خنثی عمل ضرب 1=1+02 است و وارون ضربی هر عضو غیرصفر مانند x+y2 به صورت زیر است

x+y2-1=1x+y2=xx2-2y2+-yx2-2y22

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ