0 مخالف

بین اشکال و اعداد مربوط به هر شکل، ارتباط خاصی برقرار است. به جای علامت سوال، کدام عدد باید قرار بگیرد؟

<p><span style="line-height: 24pt;">بین اشکال و اعداد مربوط به هر شکل، ارتباط خاصی برقرار است. به جای علامت سوال، کدام عدد باید قرار بگیرد؟</span></p>

بین اشکال و اعداد مربوط به هر شکل، ارتباط خاصی برقرار است. به جای علامت سوال، کدام عدد باید قرار بگیرد؟

 

بین اشکال و اعداد مربوط به هر شکل، ارتباط خاصی برقرار است

  1. 23
  2. 21
  3. 19
  4. 17

# معما # استعداد تحصیلی
پاسخ‌ها

گزینه‌ی 3، عدد داخل هر شکل برابر است با

حاصلضرب تعداد اضلاع دو شکل کوچکتر + تعداد اضلاع شکل بزرگتر

17=3×4+523=4×5+3?=5×3+4=19

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ