0 مخالف

اگر A و B دو پیشامد از فضای نمونه‌ای S باشند، به طوری که PA=0.2 و PB=0.22 و PB|A=0.7، آنگاه PB'|A' کدام است؟

<p>اگر <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>A</mi></math> و <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>B</mi></math> دو پیشامد از فضای نمونه&zwnj;ای <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>S</mi></math> باشند، به طوری که <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>P</mi><mfenced><mi>A</mi></mfenced><mo>=</mo><mn>0</mn><mo>.</mo><mn>2</mn></math> و <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>P</mi><mfenced><mi>B</mi></mfenced><mo>=</mo><mn>0</mn><mo>.</mo><mn>22</mn></math> و <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>P</mi><mfenced><mrow><mi>B</mi><mo>|</mo><mi>A</mi></mrow></mfenced><mo>=</mo><mn>0</mn><mo>.</mo><mn>7</mn></math>، آنگاه <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>P</mi><mfenced><mrow><msup><mi>B</mi><mo>'</mo></msup><mo>|</mo><msup><mi>A</mi><mo>'</mo></msup></mrow></mfenced></math> کدام است؟</p>

اگر A و B دو پیشامد از فضای نمونه‌ای S باشند، به طوری که PA=0.2 و PB=0.22 و PB|A=0.7، آنگاه PB'|A' کدام است؟

  1. 0.84
  2. 0.90
  3. 0.92
  4. 0.96

# آمار # ریاضیات # نظریه احتمالات # جبر و احتمال # کنکور سراسری رشته ریاضی سال 1390 # آمار و احتمال
پاسخ‌ها

PB'|A'=PB'A'PA'=PAB'PA'=1-PAB1-PA=1-PA+PB-PAB1-PA=1-PA+PB-PB|A.PA1-PA=1-0.2+0.22-0.7×0.21-0.2=910

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ