0 مخالف

تعداد اعداد طبیعی دو رقمی که نسبت به 105 اول باشند، کدام است؟

<p>تعداد اعداد طبیعی دو رقمی که نسبت به 105 اول باشند، کدام است؟</p>

تعداد اعداد طبیعی دو رقمی که نسبت به 105 اول باشند، کدام است؟

  1. 39
  2. 40
  3. 41
  4. 42

# ریاضیات # ریاضیات گسسته # کنکور سراسری رشته ریاضی سال 1390
پاسخ‌ها

ϕ105 تعداد اعداد طبیعی کوچکتر از 105 است که نسبت به 105 اولند، بنابراین

 

105=3×5×7ϕ105=1051-131-151-17ϕ105=2×4×6=48

 

A=n: 1n105 , n,105=1nA=48B=n: 1n9  100n105 , n,105=1B=1,2,4,8,101,103,104nB=8

پس تعداد اعداد 2 رقمی که نسبت به 105 اول هستند، برابر است با

 

48-7=41

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ