0 مخالف

اگر 357x+629y=357,429، آنگاه کوچکترین عدد مثبت x+y کدام است؟

<p>اگر <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mn>357</mn><mi>x</mi><mo>+</mo><mn>629</mn><mi>y</mi><mo>=</mo><mfenced><mrow><mn>357</mn><mo>,</mo><mn>429</mn></mrow></mfenced></math>، آنگاه کوچکترین عدد مثبت <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>x</mi><mo>+</mo><mi>y</mi></math> کدام است؟</p>

اگر 357x+629y=357,429، آنگاه کوچکترین عدد مثبت x+y کدام است؟

  1. 10
  2. 11
  3. 12
  4. 13

# ریاضیات # ریاضیات گسسته # کنکور سراسری رشته ریاضی سال 1390
پاسخ‌ها

357x+629y=357,629629,357=272,85=187,85=17,85=17

 

357x+629y=17÷1721x+37y=1

 

حال معاده‌ی سیاله‌ی فوق را به معادله‌ی همنهشتی تبدیل می‌کنیم

 

37y211-5y2115y2120y214y=21k+421x+3721k+4=1x=-37k-7

 

حال جدول زیر را تشکیل می‌دهیم

 

k0+1-1x-7-4430y425-17x+y-3-1913قق

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ