0 مخالف

عدد 75!، مختوم به چند صفر است؟

<p dir="rtl">عدد <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mfenced><mn>75</mn></mfenced><mo>!</mo></math>، مختوم به چند صفر است؟</p>

عدد 75!، مختوم به چند صفر است؟

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18

# ریاضیات گسسته # کنکور سراسری رشته ریاضی سال 1390
پاسخ‌ها

برای محاسبه‌ی تعداد صفرهای سمت راست عدد n!، کافیست تعداد عوامل 5 در n! به دست آید.

5α75!α=755+7552+75530+α=15+3=18

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ