0 مخالف

یک عدد طبیعی فرد و مربع کامل، با بیشترین مقدار ممکن، به صورت abc8 نوشته می‌شود. a+c کدام است؟

<p>یک عدد طبیعی فرد و مربع کامل، با بیشترین مقدار ممکن، به صورت <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msub><mfenced><mrow><mi>a</mi><mi>b</mi><mi>c</mi></mrow></mfenced><mn>8</mn></msub></math> نوشته می&zwnj;شود.&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>a</mi><mo>+</mo><mi>c</mi></math> کدام است؟</p>

یک عدد طبیعی فرد و مربع کامل، با بیشترین مقدار ممکن، به صورت abc8 نوشته می‌شود. a+c کدام است؟

  1. 7
  2. 8
  3. 9
  4. 10

# ریاضیات # ریاضیات گسسته # کنکور سراسری رشته ریاضی سال 1390
پاسخ‌ها

بزرگترین عدد یک رقمی در مبنای 8 عدد 81-1 و بزرگترین عدد دو رقمی در مبنای 8 عدد 82-1 و همچنین بزرگترین عدد سه رقمی در مبنای 8 عدد 83-1 یعنی 511 است. بزرگترین عدد فرد مربع کامل و کوچکتر از 512 عدد 212=441 است. حال این عدد به مبنای 8 به صورت 6718 است

 

8554414041401

8655487

 

6a7b1c8a+c=7

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ