0 مخالف

مجموعه A=a,b,a,a,b را به چند طریق می‌توان به 3 زیرمجموعه افراز کرد؟

<p>مجموعه <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>A</mi><mo>=</mo><mfenced open="{" close="}"><mrow><mi>a</mi><mo>,</mo><mi>b</mi><mo>,</mo><mfenced open="{" close="}"><mi>a</mi></mfenced><mo>,</mo><mfenced open="{" close="}"><mrow><mi>a</mi><mo>,</mo><mi>b</mi></mrow></mfenced></mrow></mfenced></math> را به چند طریق می&zwnj;توان به 3 زیرمجموعه افراز کرد؟</p>

مجموعه A=a,b,a,a,b را به چند طریق می‌توان به 3 زیرمجموعه افراز کرد؟

  1. 3
  2. 4
  3. 5
  4. 6

# ریاضیات # ریاضیات گسسته # کنکور سراسری رشته ریاضی سال 1390
پاسخ‌ها

با توجه به شکل افراز که به صورت ···· است، می‌توان از رابطه‌ی ترکیب(انتخاب) برای به دست آوردن تعداد افرازها استفاده کرد. بنابراین داریم

 

4131222!=6

0 مخالف

A=a,b,ax,a,by

برای اینکه یک مجموعه‌ی 4 عضوی را به 3 زیرمجموعه افراز کنیم، تنها می‌توان آن‌ها را به صورت یک مجموعه‌ی 2 عضوی و دو مجموعه‌ی تک عضوی نوشت. پس با توجه به مجموعه‌ی فوق یک نامگذاری ساده انجام می‌دهیم و داریم

····

=4!1!1!2!×12!=244=6تعداد افرازها

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ