0 مخالف

کنار هم قرار دادن $4$ مداد، $5$ خودکار و $7$ خودنویس به طوری که مدادها، خودکارها و خودنویس‌ها کنار هم باشند

<p>کنار هم قرار دادن $4$ مداد، $5$ خودکار و $7$ خودنویس به طوری که مدادها، خودکارها و خودنویس&zwnj;ها کنار هم باشند</p>

$4$ مداد، $5$ خودکار و $7$ خودنویس به چند طریق می‌توانند کنار هم قرار گیرند که همواره مدادها، خودکارها و خودنویس‌ها کنار هم باشند؟

# نظریه احتمالات # جبر و احتمال
پاسخ‌ها

$4$ مداد به $4!$ حالت، $5$ خودکار به $5!$ حالت و $7$ خودنویس به $7!$ حالت می‌توانند کنار هم قرار بگیرند و اگر $4$ مداد را یک گروه، $5$ خودکار را یک گروه و $7$ خودنویس را یک گروه در نظر بگیریم، این سه گروه به $3!$ حالت می‌توانند کنار هم قرار بگیرند. پس طبق اصل ضرب داریم:

 

$4! \times 5! \times 7! \times 3!$

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ