0 مخالف

دو مول گاز کامل تک اتمی به حجم 1.75 متر مکعب را در فشار ثابت منبسط کرده‌ایم. اگر دمای اولیه‌ی گاز 350 کلوین باشد و در این فرایند 104 ژول گرما مبادله شده باشد، دمای ثانویه چند کلوین و حجم ثانویه چند متر مکعب است؟

<p>دو مول گاز کامل تک اتمی به حجم <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mn>1</mn><mo>.</mo><mn>75</mn></math> متر مکعب را در فشار ثابت منبسط کرده&zwnj;ایم. اگر دمای اولیه&zwnj;ی گاز <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mn>350</mn></math> کلوین باشد و در این فرایند <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msup><mn>10</mn><mn>4</mn></msup></math> ژول گرما مبادله شده باشد، دمای ثانویه چند کلوین و حجم ثانویه چند متر مکعب است؟</p>

دو مول گاز کامل تک اتمی به حجم 1.75 متر مکعب را در فشار ثابت منبسط کرده‌ایم. اگر دمای اولیه‌ی گاز 350 کلوین باشد و در این فرایند 104 ژول گرما مبادله شده باشد، دمای ثانویه چند کلوین و حجم ثانویه چند متر مکعب است؟

R=8 Jmol.k

  1. 600 و 3
  2. 766 و 3
  3. 600 و 3.8
  4. 766 و 3.8

# فیزیک # کنکور سراسری رشته ریاضی سال 1390
پاسخ‌ها

گزینه‌ی 1، با توجه به این که فرایند در فشار ثابت رخ می‌دهد، می‌توان نوشت

Q=nCMPT=n×52R×T2-T1104=2×52×8×T2-350T2=600 K

از طرفی برای محاسبه‌ی حجم ثانویه داریم P1=P2

P1V1T1=P2V2T2V1T1=V2T21.75350=V2600V2=3 m3

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ

سوالات مرتبط