0 مخالف

مخزنی به حجم 5 لیتر حاوی گاز اکسیژن در فشار 105 Pa و دمای 27° C است. جرم گاز موجود در مخزن چند گرم است؟

<p>مخزنی به حجم <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" class="wrs_chemistry"><mn>5</mn></math> لیتر حاوی گاز اکسیژن در فشار <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msup><mn>10</mn><mn>5</mn></msup><mo>&#160;</mo><mi>P</mi><mi>a</mi></math> و دمای <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msup><mn>27</mn><mo>&#176;</mo></msup><mo>&#160;</mo><mi>C</mi></math> است. جرم گاز موجود در مخزن چند گرم است؟</p>

مخزنی به حجم 5 لیتر حاوی گاز اکسیژن در فشار 105 Pa و دمای 27° C است. جرم گاز موجود در مخزن چند گرم است؟

R=8 Jmol · k , MO2=32 gmol

  1. 103
  2. 53
  3. 524
  4. 203

# فیزیک # کنکور سراسری رشته ریاضی سال 1390
پاسخ‌ها

با توجه به معادله‌ی حرکت گاز کامل، می‌توان نوشت

PV=nRT105×5×10-3=n×8×27+273n=5008×300=524 moln=mMm324=5243m=203 gr

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ

سوالات مرتبط