0 مخالف

در نمودار جعبه‌ای 36 داده‌ی آماری، میانگین داده‌های دو طرف جعبه جداگانه به ترتیب 22 و 30 است. اگر میانگین تمام داده‌ها 27.5 باشد، آنگاه میانگین داده‌های داخل جعبه کدام است؟

<p>در نمودار جعبه&zwnj;ای 36 داده&zwnj;ی آماری، میانگین داده&zwnj;های دو طرف جعبه جداگانه به ترتیب 22 و 30 است. اگر میانگین تمام داده&zwnj;ها 27.5 باشد، آنگاه میانگین داده&zwnj;های داخل جعبه کدام است؟</p>

در نمودار جعبه‌ای 36 داده‌ی آماری، میانگین داده‌های دو طرف جعبه جداگانه به ترتیب 22 و 30 است. اگر میانگین تمام داده‌ها 27.5 باشد، آنگاه میانگین داده‌های داخل جعبه کدام است؟

  1. 28
  2. 28.5
  3. 29
  4. 29.5

# آمار # ریاضیات # کنکور سراسری رشته ریاضی سال 1390 # آمار و احتمال
پاسخ‌ها

گزینه‌ی 3، فرض کنیم X¯ میانگین کل جامعه، X¯1 میانگین داده‌های سمت چپ، X¯2 میانگین داده‌های درون جعبه و X¯3 میانگین داده‌های سمت راست جعبه باشد. همچنین S فراوانی کل جامعه، S1 فراوانی سمت چپ جعبه، S2 فراوانی جعبه و S3 فراوانی سمت راست جعبه باشد داریم

 

مجموع کل داده‌ها = مجموع داده‌های سمت چپ + مجموع داده‌های جعبه + مجموع داده‌های سمت راست

 

S×X¯=S1×X¯1+S2×X¯2+S3×X¯3S×X¯=S4×X¯1+S2×X¯2+S4×X¯3X¯=X¯14+X¯22+X¯3427.5=224+X¯22+30427.5=5.5+X¯22+7.514.5=X¯22X¯2=29

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ