0 مخالف

هشتاد داده آماری در 7 طبقه دسته‌بندی شده‌اند. اگر 20 داده‌ی جدید به این جدول افزوده شود، فراوانی نسبی دسته‌ی وسط تغییر نمی‌کند. نسبت افزایش داده‌های دسته‌ی مذکور به فراوانی مطلق قبلی آن کدام است؟

<p>هشتاد داده آماری در <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mn>7</mn></math> طبقه دسته&zwnj;بندی شده&zwnj;اند. اگر <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mn>20</mn></math> داده&zwnj;ی جدید به این جدول افزوده شود، فراوانی نسبی دسته&zwnj;ی وسط تغییر نمی&zwnj;کند. نسبت افزایش داده&zwnj;های دسته&zwnj;ی مذکور به فراوانی مطلق قبلی آن کدام است؟</p>

هشتاد داده آماری در 7 طبقه دسته‌بندی شده‌اند. اگر 20 داده‌ی جدید به این جدول افزوده شود، فراوانی نسبی دسته‌ی وسط تغییر نمی‌کند. نسبت افزایش داده‌های دسته‌ی مذکور به فراوانی مطلق قبلی آن کدام است؟

  1. 18
  2. 15
  3. 14
  4. 38

# آمار # ریاضیات # کنکور سراسری رشته ریاضی سال 1390 # آمار و احتمال
پاسخ‌ها

گزینه‌ی 3

N: فراوانی مطلق دسته‌ی وسط قبل از تغییر

S=80: تعداد کل داده‌های جامعه قبل از تغییر

n: تعداد داده‌های افزایش‌یافته در دسته‌ی وسط

S+20: تعداد کل داده‌های جامعه بعد از تغییر

می‌دانیم که فراوانی نسبی برابر است با فراوانی مطلق تقسیم بر فراوانی کل، پس داریم

NS= فراوانی نسبی دسته‌ی وسط قبل از تغییر

N+nS+20= فراوانی نسبی دسته‌ی وسط بعد از تغییر

 

NS=N+nS+20N80=N+n100100N=80N+80n20N=80nnN=2080=14

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ