0 مخالف

مجانب‌های هذلولی به معادله‌ی 14x2-y2+ax+by=1 در نقطه‌ی -2,1 متقاطع‌اند. عرض از مبدا خط مجانب آن با شیب مثبت، کدام است؟

<p>مجانب&zwnj;های هذلولی به معادله&zwnj;ی <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mfrac><mn>1</mn><mn>4</mn></mfrac><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>-</mo><msup><mi>y</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mi>a</mi><mi>x</mi><mo>+</mo><mi>b</mi><mi>y</mi><mo>=</mo><mn>1</mn></math> در نقطه&zwnj;ی <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mfenced><mrow><mo>-</mo><mn>2</mn><mo>,</mo><mn>1</mn></mrow></mfenced></math> متقاطع&zwnj;اند. عرض از مبدا خط مجانب آن با شیب مثبت، کدام است؟</p>

مجانب‌های هذلولی به معادله‌ی 14x2-y2+ax+by=1 در نقطه‌ی -2,1 متقاطع‌اند. عرض از مبدا خط مجانب آن با شیب مثبت، کدام است؟

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

# ریاضیات # کنکور سراسری رشته ریاضی سال 1390
پاسخ‌ها

شیب مجانب‌های هذلولی به معادله‌ی Ax2+By2+Cx+Dy+E=0 ریشه‌های معادله‌ی Bm2+A=0 هستند. پس شیب مجانب‌های این هذلولی ریشه‌های معادله‌ی 14-m2=0 هستند. یعنی شیب مثبت موردنظر m=12 است. از طرف دیگر می‌دانیم که مجانب‌ها از نقطه‌ی -2,1 می‌گذرند، پس معادله‌ی مجانب موردنظر برابر است با

y-1=12x+2

برای محاسبه‌ی عرض از مبدا آن داریم

x=0y-1=120+2y=2

0 مخالف

اگر معادله‌ی هذلولی را به شکل Fx,y=0 فرض کنیم، مختصات مرکز (که همان محل تلاقی مجانب‌هاست) ریشه‌های معادلات Fx'=0 و Fy'=0 ستند

Fx'=012x+a=0x=-2a-2=-2aa=1

Fy'=0-2y+b=0y=b21=b2b=2

پس معادله‌ی هذلولی موردنظر به شکل 14x2-y2+x+2y=1 است.

14x2-y2+x+2y=114x2+4x+4-y2-2y+1=1x+224-y-121=1

مجانب‌های این هذلولی خطوط به معادلات x+22±y-11=0 هستند.

L:x+22+y-11=0x+2y=0

(=-12شیب)

 

L':x+22-y-11=0x-2y+4=0

(=12شیب)

برای محاسبه‌ی عرض‌ازمبدا خط L' داریم

x=0-2y+4=0y=2

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ