0 مخالف

به جای علامت سوال، کدام عدد باید قرار بگیرد؟

24=2053=3462=4017=?

<p>به جای علامت سوال، کدام عدد باید قرار بگیرد؟</p>
<p style="text-align: left;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mn>2</mn><mo>&#8902;</mo><mn>4</mn><mo>=</mo><mn>20</mn><mspace linebreak="newline"></mspace><mn>5</mn><mo>&#8902;</mo><mn>3</mn><mo>=</mo><mn>34</mn><mspace linebreak="newline"></mspace><mn>6</mn><mo>&#8902;</mo><mn>2</mn><mo>=</mo><mn>40</mn><mspace linebreak="newline"></mspace><mn>1</mn><mo>&#8902;</mo><mn>7</mn><mo>=</mo><mo>?</mo></math></p>

به جای علامت سوال، کدام عدد باید قرار بگیرد؟

24=2053=3462=4017=?

  1. صفر
  2. 18
  3. 50
  4. 60

# ریاضیات # معما # استعداد تحصیلی
پاسخ‌ها

گزینه‌ی 3، با بررسی رابطه‌ها، متوجه می‌شویم که عملگر به صورت زیر عمل می‌کند

ab=a2+b224=22+42=2053=52+32=3462=62+22=4017=12+72=50

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ