0 مخالف

صفحه گذرا بر محور yها و نقطه‌ی 2,3,-1، با کدام بردار موازی است؟

<p>صفحه گذرا بر محور <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>y</mi></math>ها و نقطه&zwnj;ی <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mfenced><mrow><mn>2</mn><mo>,</mo><mn>3</mn><mo>,</mo><mo>-</mo><mn>1</mn></mrow></mfenced></math>، با کدام بردار موازی است؟</p>

صفحه گذرا بر محور yها و نقطه‌ی 2,3,-1، با کدام بردار موازی است؟

  1. i-2j+k
  2. i-2j+2k
  3. 2i+j+k
  4. -2i+j+k

# ریاضیات # کنکور سراسری رشته ریاضی سال 1390
پاسخ‌ها

معادله‌ی هر صفحه شامل محور yها به شکل ax+cz=0 است. اگر این صفحه از نقطه‌ی 2,3,-1 بگذرد، لازم است که 2a-c=0. یعنی c=2a و معادله‌ی صفحه‌ی موردنظر به شکل ax+2az=0 یا (با فرض a0) x+2z=0 خواهد بود. بردار عمود بر صفحه، n=1,0,2 است. در بین گزینه‌ها فقط بردار u=-2,1,1 بر این بردار عمود است (nu=0). پس این بردار با صفحه‌ی مورد نظر موازی است

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ