0 مخالف

کنار هم نشستن چهار دانش‌آموز که دو نفر از آنها برادر هستند، به طوری که دو برادر، کنار هم باشند

<p>کنار هم نشستن چهار دانش&zwnj;آموز که دو نفر از آنها برادر هستند، به طوری که دو برادر، کنار هم باشند</p>

به چند طریق می‌توانند چهار دانش‌آموز که دو نفر از آنها برادر هستند، کنار هم روی یک ردیف نیمکت بنشینند به طوری که دو برادر، همواره کنار هم باشند.

# نظریه احتمالات # جبر و احتمال
پاسخ‌ها

دو برادر در کنار هم به $2!$ حالت قرار می‌گیرند. اکنون اگر دو برادر را یک گروه، نفر سوم را یک گروه و نفر چهارم را هم یک گروه در نظر بگیریم، آنگاه این سه گروه به $3!$ حالت کنار هم قرار می‌گیرند.

تعداد حالات قرار گرفتن سه گروه کنار هم

بنابراین طبق اصل ضرب داریم:

$3! \times 2! = 12$

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ