0 مخالف

اگر fx=-x+x و gx=2x، آنگاه برد تابع gof کدام است؟

<p>اگر <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>f</mi><mfenced><mi>x</mi></mfenced><mo>=</mo><mo>-</mo><mi>x</mi><mo>+</mo><mfenced open="[" close="]"><mi>x</mi></mfenced></math> و <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>g</mi><mfenced><mi>x</mi></mfenced><mo>=</mo><msup><mn>2</mn><mi>x</mi></msup></math>، آنگاه برد تابع <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>g</mi><mi>o</mi><mi>f</mi></math> کدام است؟</p>

اگر fx=-x+x و gx=2x، آنگاه برد تابع gof کدام است؟

  1. (12,1]
  2. [12,1)
  3. (1,2]
  4. [1,2)

# ریاضیات # کنکور سراسری رشته ریاضی سال 1390
پاسخ‌ها

گزینه‌ی 1

از آنجایی که تابع fx=x-x با دوره‌ی تناوب T=1 در یک دوره تناوب مانند بازه‌ی [0,1) اکیدا نزولی است، لذا ترکیب آن با تابع gx=2x (یعنی gofx=2x-x) نیز متناوب و در هر دوره‌ی تناوب مانند [0,1) اکیدا نزولی است. در نتیجه کافی است برد آن را در یک دوره‌ی تناوب محاسبه کنیم. پس در بازه‌ی [0,1) می‌توان نوشت

gofx=2x×2-xx=00x<1gofx=2-x

 

حال چون gof اکیدا نزولی است و x[0,1)، داریم

 

gofx=2-x(2-1,20]gofx(12,1]

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ