0 مخالف

اگر A=123456213 درایه‌ی واقع در سطر اول و ستون دوم ماتریس A-1 کدام است؟

<p>اگر <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>A</mi><mo>=</mo><mfenced open="[" close="]"><mtable><mtr><mtd><mn>1</mn></mtd><mtd><mn>2</mn></mtd><mtd><mn>3</mn></mtd></mtr><mtr><mtd><mn>4</mn></mtd><mtd><mn>5</mn></mtd><mtd><mn>6</mn></mtd></mtr><mtr><mtd><mn>2</mn></mtd><mtd><mn>1</mn></mtd><mtd><mn>3</mn></mtd></mtr></mtable></mfenced></math> درایه&zwnj;ی واقع در سطر اول و ستون دوم ماتریس <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><msup><mi>A</mi><mrow><mo>-</mo><mn>1</mn></mrow></msup></math> کدام است؟</p>

اگر A=123456213 درایه‌ی واقع در سطر اول و ستون دوم ماتریس A-1 کدام است؟

  1. -23
  2. -13
  3. 13
  4. 23

# ریاضیات # کنکور سراسری رشته ریاضی سال 1390
پاسخ‌ها

درایه‌ی واقع در سطر اول و ستون دوم A-1 از ضرب 1A در درایه‌ی سطر اول و ستون دوم ماتریس الحاقی A به دست می‌آید. اما درایه‌ی سطر اول و ستون دوم A*(الحاقی A) همان درایه واقع در سطر دوم و ستون اول ماتریس همسازه‌ی A است. اگر این درایه را با b21 نمایش دهیم، داریم

 

b21=-12+12313=-3

 

حال با بسط روی سطر اول A داریم

 

A=1×5613-24623+34521=9-0-18=-9

 

لذا درایه‌ی موردنظر برابر است با

 

a12'=1-9b21=1-9-3=13

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ