0 مخالف

اگر دامنه‌ی تابع fx = a x2+x + b برابر مجموعه‌ی {12} باشد، مقدار a+b را به دست آورید.

<p>اگر دامنه&zwnj;ی تابع <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>f</mi><mfenced><mi>x</mi></mfenced><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><msqrt><mi>a</mi><mo>&#160;</mo><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>+</mo><mi>x</mi><mo>&#160;</mo><mo>+</mo><mo>&#160;</mo><mi>b</mi></msqrt></math> برابر مجموعه&zwnj;ی <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mo>{</mo><mfrac><mn>1</mn><mn>2</mn></mfrac><mo>}</mo></math> باشد، مقدار <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>a</mi><mo>+</mo><mi>b</mi></math> را به دست آورید.</p>

اگر دامنه‌ی تابع fx = a x2+x + b برابر مجموعه‌ی {12} باشد، مقدار a+b را به دست آورید.

# ریاضیات # حسابان
پاسخ‌ها

این تابع اگر بخواهد فقط در یک نقطه تعریف‌شده باشد، باید عبارت زیر رادیکال دلتای صفر داشته باشد، به عبارت دیگر باید ریشه‌ی مضاعف آن 12 و در همه‌ی نقاط دیگر منفی باشد.

پس قرار می‌دهیم Δ = 0 یعنی 1-4ab = 0 و از طرف دیگر بنابر فرض دوم

-12a=12

پس a = -1. در نتیجه 1+4b = 0 یعنی b = -14.

بنابرین a+b = -1 - 14  = -54

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ