0 مخالف

ماتریس A=123-254-36-1 به صورت مجموع یک ماتریس متقارن و یک ماتریس پادمتقارن نوشته شده است، دترمینان ماتریس متقارن کدام است؟

<p>ماتریس <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>A</mi><mo>=</mo><mfenced open="[" close="]"><mtable><mtr><mtd><mn>1</mn></mtd><mtd><mn>2</mn></mtd><mtd><mn>3</mn></mtd></mtr><mtr><mtd><mo>-</mo><mn>2</mn></mtd><mtd><mn>5</mn></mtd><mtd><mn>4</mn></mtd></mtr><mtr><mtd><mo>-</mo><mn>3</mn></mtd><mtd><mn>6</mn></mtd><mtd><mo>-</mo><mn>1</mn></mtd></mtr></mtable></mfenced></math> به صورت مجموع یک ماتریس متقارن و یک ماتریس پادمتقارن نوشته شده است، دترمینان ماتریس متقارن کدام است؟</p>

ماتریس A=123-254-36-1 به صورت مجموع یک ماتریس متقارن و یک ماتریس پادمتقارن نوشته شده است، دترمینان ماتریس متقارن کدام است؟

  1. -30
  2. -20
  3. 20
  4. 30

# ریاضیات # کنکور سراسری رشته ریاضی سال 1390
پاسخ‌ها

اگر ماتریس مربعی A را بخواهیم به شکل B+C بنویسیم که در آن B متقارن و C پادمتقارن باشد، باید B=12A+At و C=12A-At. پس

 

B=12A+At=12123-254-36-1+1-2-325634-1=1220001010010-2=10005505-1

 

و در نتیجه با بسط روی سطر اول داریم

 

B=1×-11+1555-1=-30

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ