0 مخالف

در یک تصاعد عددی مجموع بیست جمله‌ی اول سه برابر مجموع دوازده جمله‌ی اول آن است. اگر جمله‌ی سوم برابر 6 باشد، جمله‌ی دهم کدام است؟

<p>در یک تصاعد عددی مجموع بیست جمله&zwnj;ی اول سه برابر مجموع دوازده جمله&zwnj;ی اول آن است. اگر جمله&zwnj;ی سوم برابر 6 باشد، جمله&zwnj;ی دهم کدام است؟</p>

در یک تصاعد عددی مجموع بیست جمله‌ی اول سه برابر مجموع دوازده جمله‌ی اول آن است. اگر جمله‌ی سوم برابر 6 باشد، جمله‌ی دهم کدام است؟

  1. 32
  2. 34
  3. 36
  4. 38

# ریاضیات # کنکور سراسری رشته ریاضی سال 1390
پاسخ‌ها

می‌دانیم Sn=n22a1+n-1d، پس داریم

 

S20=3S122022a1+19d=31222a1+11d20a1+190d=36a1+198d-8d=16a1d=-2a1    

 

a3=6a1+2d=6-3a1=6a1=-2d=4a10=a1+9da10=-2+36=34

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ