0 مخالف

اگر لگاریتم عدد 20.253 در مبنای 8 برابر A باشد، آنگاه لگاریتم عدد 1A-1 در پایه‌ی 4 کدام است؟

<p>اگر لگاریتم عدد <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mn>2</mn><mroot><mrow><mn>0</mn><mo>.</mo><mn>25</mn></mrow><mn>3</mn></mroot></math> در مبنای <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mn>8</mn></math> برابر&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>A</mi></math> باشد، آنگاه لگاریتم عدد <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mfenced><mrow><mfrac><mn>1</mn><mi>A</mi></mfrac><mo>-</mo><mn>1</mn></mrow></mfenced></math> در پایه&zwnj;ی <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mn>4</mn></math> کدام است؟</p>

اگر لگاریتم عدد 20.253 در مبنای 8 برابر A باشد، آنگاه لگاریتم عدد 1A-1 در پایه‌ی 4 کدام است؟

  1. -3
  2. 13
  3. 23
  4. 32

# ریاضیات # کنکور سراسری رشته ریاضی سال 1390
پاسخ‌ها

گزینه‌ی 4

A=log820.253=log821413=log8212-213=log23213=133log22A=19log41A-1=log49-1=log48=log2223=32

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ