0 مخالف

اگر a و b و c سه بردار غیرصفر باشند، خلاصه شده‌ی 2a-b·b+c×c-a کدام است؟

<p>اگر <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>a</mi></math> و <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>b</mi></math> و <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>c</mi></math> سه بردار غیرصفر باشند، خلاصه شده&zwnj;ی&nbsp;<math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mfenced><mrow><mn>2</mn><mi>a</mi><mo>-</mo><mi>b</mi></mrow></mfenced><mo>&#183;</mo><mfenced><mrow><mfenced><mrow><mi>b</mi><mo>+</mo><mi>c</mi></mrow></mfenced><mo>&#215;</mo><mfenced><mrow><mi>c</mi><mo>-</mo><mi>a</mi></mrow></mfenced></mrow></mfenced></math> کدام است؟</p>

اگر a و b و c سه بردار غیرصفر باشند، خلاصه شده‌ی 2a-b·b+c×c-a کدام است؟

  1. a·b×c
  2. 2a·b×c
  3. 3a·b×c
  4. صفر

# ریاضیات # کنکور سراسری رشته ریاضی سال 1390
پاسخ‌ها

گزینه‌ی 3

 

2a-b·b+c×c-a=2a-b·b×c-b×a+c×c-c×a=2a-b·b×c-b×a-c×a=2a·b×c-2a·b×a-2a·c×a-b·b×c+b·b×a+b·c×a=2a·b×c-0-0-0+0+a·b×c=3a·b×c

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ