0 مخالف

از 500 گرم آب صفر درجه‌ی سلسیوس، در فشار یک اتمسفر، 100.8 KJ گرما می‌گیریم. اگر دمای نهان ذوب یخ 336 KJkg باشد، چند درصد آب، منجمد می‌شود؟

<p>از <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mn>500</mn></math> گرم آب صفر درجه&zwnj;ی سلسیوس، در فشار یک اتمسفر، <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mn>100</mn><mo>.</mo><mn>8</mn><mo>&#160;</mo><mi>K</mi><mi>J</mi></math> گرما می&zwnj;گیریم. اگر دمای نهان ذوب یخ <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mn>336</mn><mo>&#160;</mo><mfrac><mrow><mi>K</mi><mi>J</mi></mrow><mrow><mi>k</mi><mi>g</mi></mrow></mfrac></math> باشد، چند درصد آب، منجمد می&zwnj;شود؟</p>

از 500 گرم آب صفر درجه‌ی سلسیوس، در فشار یک اتمسفر، 100.8 KJ گرما می‌گیریم. اگر دمای نهان ذوب یخ 336 KJkg باشد، چند درصد آب، منجمد می‌شود؟

  1. 20
  2. 40
  3. 60
  4. 80

# فیزیک # کنکور سراسری رشته ریاضی سال 1390
پاسخ‌ها

گزینه‌ی 4، اگر 100.8 KJ گرما از آب بگیریم، میزان آب منجمد شده عبارت است از

 

Q=mLF100.8=336×m

 

(جرم آب منجمد شده)  m=0.3 kg

 

300 gr500 gr=35=0.6

 

پس 60 درصد از آب منجمد می‌شود.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ

سوالات مرتبط