0 مخالف

مشتق بیستم تابع y = (5 x2 -3x+7)8+(4x3-2)4+1x را در نقطه‌ی x = 1 حساب کنید.

<p>مشتق بیستم تابع <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>y</mi><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><msup><mrow><mo>(</mo><mn>5</mn><mo>&#160;</mo><msup><mi>x</mi><mn>2</mn></msup><mo>&#160;</mo><mo>-</mo><mn>3</mn><mi>x</mi><mo>+</mo><mn>7</mn><mo>)</mo></mrow><mn>8</mn></msup><mo>+</mo><mo>(</mo><mn>4</mn><msup><mi>x</mi><mn>3</mn></msup><mo>-</mo><mn>2</mn><msup><mo>)</mo><mn>4</mn></msup><mo>+</mo><mfrac><mn>1</mn><mi>x</mi></mfrac></math> را در نقطه&zwnj;ی <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mi>x</mi><mo>&#160;</mo><mo>=</mo><mo>&#160;</mo><mn>1</mn></math> حساب کنید.</p>

مشتق بیستم تابع y = (5 x2 -3x+7)8+(4x3-2)4+1x را در نقطه‌ی x = 1 حساب کنید.

# ریاضیات # حسابان
پاسخ‌ها

دو جمله‌ی اول تابع y به ترتیب چندجمله‌ای‌های از درجه‌ی 16 و 12 هستند پس مشتق بیستم آن‌ها صفر است. پس کافی است مشتق بیستم 1x را در 1 محاسبه کنیم:

y(20)=(-1)2020!x21

که در نقطه‌ی 1 برابر است با 20!.

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ