0 مخالف

نشستن سه سرباز و دو افسر به صورت یک در میان روی یک ردیف صندلی

<p>نشستن سه سرباز و دو افسر به صورت یک در میان روی یک ردیف صندلی</p>

سه سرباز و دو افسر به چند طریق می‌توانند یک در میان روی یک ردیف صندلی بنشینند؟

# نظریه احتمالات # جبر و احتمال
پاسخ‌ها

چون تعداد سربازها بیشتر است، اولین صندلی حتما باید یک سرباز باشد. سه سرباز به $3!$ حالت مختلف و دو افسر به $2!$ حالت مختلف می‌توانند مرتب شوند

$3! \times 2! = 12$

0 مخالف
پیش نمایش پاسخ