# خواب نامنظم

خواب نامنظم

تالار‌های گفتگو

تاثیر تکنولوژی بر ریتم شبانه روزی انسان

#تکنولوژی #الگوی خواب #ساعت بدن #خواب نامنظم #هورمون خواب #ریتم شبانه روزی

1400/01/29-14:06 0 نظر

عوارض پنهان خواب نامنظم

#افسردگی #الگوی خواب #خواب نامنظم

1399/12/06-16:05 0 نظر