# مکانیک کوانتومی

مکانیک کوانتومی

تالار‌های گفتگو

نظریه کوانتوم ممکن است علت و معلول را در یک دور قرار دهد

#فیزیک #درهم‌تنیدگی کوانتومی #معادله شرودینگر #مکانیک کوانتومی #عمل شبح‌وار #نظریه کوانتوم

1399/11/28-18:34 0 نظر