# ساعت بدن

ساعت بدن

تالار‌های گفتگو

تاثیر تکنولوژی بر ریتم شبانه روزی انسان

#تکنولوژی #الگوی خواب #ساعت بدن #خواب نامنظم #هورمون خواب #ریتم شبانه روزی

1400/01/29-14:06 0 نظر

شاید بهتر باشد مانند گذشتگان دو شیفت در شبانه‌روز بخوابیم

#بی‌خوابی #انسان‌شناسی #الگوی خواب #ساعت بدن

1399/10/07-18:15 0 نظر