# ستاره‌شناسی

ستاره‌شناسی

تالار‌های گفتگو

جستجوی موجودات فضایی با استفاده از مه‌دود

#اخترزیست‌شناسی #نجوم #ستاره‌شناسی #سیاره فراخورشیدی #زیست فرازمینی #موجودات فضایی

1399/11/26-18:10 0 نظر

برای اولین بار، ستاره شناسان ممکن است صدای پس زمینه جهان را شنیده باشند

#نجوم #ستاره‌شناسی #تپ اختر میلی ثانیه ای #ستاره نوترونی #موج گرانشی #پس زمینه موج گرانشی #تپ اختر #فضازمان

1399/10/23-19:02 0 نظر

سدّی ساخته شده توسط انسان در فضا، زمین را احاطه کرده است

#نجوم #ستاره‌شناسی #کمربندهای وان آلن

1399/09/26-19:08 0 نظر

یکی از سیاه‌ترین سیارات در کهکشان به سمت یک مرگ آتشین می‌رود

#نجوم #ستاره‌شناسی #سیاره فراخورشیدی

1399/09/18-20:39 0 نظر